TIẾP NHẬN THÔNG TIN SỰ CỐ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC

Mất nước, vỡ chảy đường ống,…

> Hồ sơ bao gồm:

– Khách hàng báo trực tiếp hoặc gọi điện thoại theo số: 0243.2525.656 hoặc 083.2525.656

> Thời gian giải quyết:

- Trong thời gian tối đa 24 giờ (Kể từ thời gian tiếp nhận thông tin)