Kết quả xét nghiệm chất lượng nước nội kiểm các cơ sở tháng 10 năm 2022

Kết quả xét nghiệm cơ sở 1 Nguyễn Trãi

Kết quả xét nghiệm cơ sở 2 Ba La

Kết quả xét nghiệm cơ sở 3 Dương Nội

Kết quả xét nghiệm cơ sở Ứng Hòa

Kết quả xét nghiệm cơ sở Phú Xuyên

Kết quả xét nghiệm cơ sở Đan Phượng