Kết quả xét nghiệm ngoại kiểm năm 2020

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CHỈ TIÊU B, C CƠ SỞ I NĂM 2020

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CHỈ TIÊU B, C CƠ SỞ II NĂM 2020