Kết quả xét nghiệm chất lượng nước nội kiểm các cơ sở tháng 12 năm 2022

Kết quả xét nghiệm cơ sở 1 Nguyễn Trãi
Kết quả xét nghiệm cơ sở 2 Ba La
Kết quả xét nghiệm cơ sở 3 Dương Nội
Kết quả xét nghiệm cơ sở Đan Phượng
Kết quả xét nghiệm cơ sở Ứng Hòa
Kết quả xét nghiệm cơ sở Phú Xuyên