Kết quả xét nghiệm chất lượng nước nội kiểm các cơ sở tháng 4 năm 2023

Kết quả xét nghiệm cơ sở 1 Nguyễn Trãi

Kết quả xét nghiệm cơ sở 2 Ba La

Kết quả xét nghiệm cơ sở 3 Dương Nội

Kết quả xét nghiệm cơ sở Phú Xuyên


Kết quả xét nghiệm cơ sở Đan Phượng

Kết quả xét nghiệm cơ sở Ứng Hòa