Kết quả xét nghiệm ngoại kiểm năm 2021

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CƠ SỞ 1 NĂM 2021

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CƠ SỞ 2 NĂM 2021

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CƠ SỞ 3 NĂM 2021

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CƠ SỞ ĐAN PHƯỢNG NĂM 2021

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CƠ SỞ PHÚ XUYÊN NĂM 2021

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CƠ SỞ ỨNG HÒA NĂM 2021