Quyết định 3541/QĐ-UBND ngày 7/7/2023 về phê duyệt phương án điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn TP. Hà Nội

       Ngày 10/7/2023, UBND Thành phố chính thức ban hành Quyết định số 3541/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 phê duyệt phương án điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội.