Thông báo tạm ngừng cấp nước từ ngày 06/4 – 07/4/2023

Thông báo tạm ngừng cấp nước từ ngày 06/4 – 07/4/2023