Hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023

       Năm 2023, tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường được phát động và hưởng ứng từ ngày 29/4/2023 đến ngày 6/5/2023, có thể kéo dài đến ngày Môi trường Thế giới 5/6/2023 và lồng ghép với các sự kiện và ngày lễ lớn. Với chủ đề là: “Nước an toàn và đầy đủ cho mọi người”.

      Chủ đề của Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023 được chọn là “Nước an toàn và đầy đủ cho mọi người” với mục đích nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia của người dân, trẻ em, hộ gia đình, cộng đồng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương trong việc cùng thúc đẩy thực hiện cấp nước an toàn, đảm bảo an ninh nguồn nước, vệ sinh môi trường và thực hành tốt vệ sinh cá nhân để hướng tới bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

Một số thông điệp chính của Tuần lễ:

  • Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023.
  • Nước sạch và vệ sinh an toàn mang lại cuộc sống, sức khỏe cho tất cả mọi người.
  • Thực hiện cấp nước an toàn là thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội.
  • Tiếp cận nước an toàn là quyền và nghĩa vụ của mỗi người.
  • Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường vì chất lượng cuộc sống.
  • Cộng đồng chung tay bảo vệ và giám sát chất lượng nguồn nước.
  • Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch góp phần kiểm soát dịch bệnh.
  • Nhà tiêu sạch, cộng đồng văn minh.
  • Mỗi người, mỗi ngày hãy làm một hành động tốt để giữ gìn vệ sinh môi trường
CNV Công ty tập trung duy tu, bảo trì hệ thống cấp nước trên địa bàn nhằm đảm bảo phục vụ an sinh xã hội cho nhân dân

       Tại Công ty, năm 2023, Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động chính như: Triển khai chiến dịch cao điểm về tuyên truyền, vận động, phổ biến kiến thức rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng;  treo biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung, nhân tố điển hình, bài học hay về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh.

        Bên cạnh đó, là hoạt động kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình cấp nước của các đơn vị quản lý công trình cấp nước nhằm mục đích phối hợp với các địa phương bảo vệ, giữ gìn nguồn nước; đồng thời tiếp tục mở mạng cấp nước của các công trình để tăng đấu nối sử dụng nước sạch; các hoạt động vận động người dân sử dụng nước tiết kiệm, tránh lãnh phí đảm bảo an ninh nguồn nước là những việc làm thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.