Kết quả xét nghiệm chất lượng nước nội kiểm các cơ sở tháng 5 năm 2023

Kết quả xét nghiệm Cơ sở 1 Nguyễn Trãi
Kết quả xét nghiệm Cơ sở 2 Ba La
Kết quả xét nghiệm Cơ sở 3 Dương Nội
Kết quả xét nghiệm Cơ sở Ứng Hòa
Kết quả xét nghiệm Cơ sở Đan Phượng
Kết quả xét nghiệm Cơ sở Phú Xuyên