Kết quả xét nghiệm chất lượng nước nội kiểm các cơ sở tháng 6 năm 2024

Kết quả thử nghiệm nước Cơ sở 1 Nguyễn Trãi – Hà Đông

Kết quả thử nghiệm nước Cơ sở 2 Ba La – Hà Đông

Kết quả thử nghiệm nước Cơ sở 3 Dương Nội – Hà Đông – Hà Nội

Kết quả thử nghiệm nước Trạm cấp nước Đại Đồng – Phú Xuyên

Kết quả thử nghiệm nước Trạm cấp nước Phú Minh – Phú Xuyên

Kết quả thử nghiệm nước Trạm cấp nước Phú Xuyên

Kết quả thử nghiệm nước Trạm cấp nước Liên Bạt – Ứng Hòa

Kết quả thử nghiệm nước Trạm cấp nước Phú Lương Thượng – Ứng Hòa

Kết quả thử nghiệm nước Trạm cấp nước Quảng Nguyên – Ứng Hòa

Kết quả thử nghiệm nước Trạm cấp nước Vân Đình – Ứng Hòa

Kết quả thử nghiệm nước Trạm cấp nước Tân Hội – Đan Phượng