Kết quả xét nghiệm chất lượng nước nội kiểm các cơ sở tháng 5 năm 2024

Kết quả thử nghiệm nước Cơ sở 1 Nguyễn Trãi – Hà Đông

Kết quả thử nghiệm nước Cơ sở 2 Ba La – Hà Đông

Kết quả thử nghiệm nước Cơ sở 3 Dương Nội – Hà Đông – Hà Nội

Kết quả thử nghiệm nước trạm cấp nước Tân Hội – Đan Phượng

Kết quả thử nghiệm nước trạm cấp nước Vân Đình- huyện Ứng Hòa

Kết quả thử nghiệm nước trạm cấp nước Quảng Nguyên – huyện Ứng Hòa

Kết quả thử nghiệm nước trạm cấp nước Liên Bạt – Ứng Hòa

Kết quả thử nghiệm nước trạm cấp nước Phú Lương Thượng – huyện Ứng Hòa

Kết quả thử nghiệm nước huyện Phú Xuyên