Kết quả xét nghiệm chất lượng nước nội kiểm các cơ sở tháng 4 năm 2024

Kết quả thử nghiệm nước Cơ sở 1 Nguyễn Trãi – Hà Đông

Kết quả thử nghiệm nước Cơ sở 2 Ba La – Hà Đông

Kết quả thử nghiệm nước Cơ sở 3 Dương Nội – Hà Đông – Hà Nội

Kết quả thử nghiệm nước huyện Phú Xuyên

Kết quả thử nghiệm nước huyện Tân Hội – Đan Phượng

Kết quả thử nghiệm nước huyện Ứng Hòa