Kết quả xét nghiệm chất lượng nước nội kiểm các cơ sở tháng 8 năm 2022

Kết quả xét nghiệm Cơ sở 1 Nguyễn Trãi
Kết quả xét nghiệm Cơ sở 2 Ba La
Kết quả xét nghiệm Cơ sở 3 
Kết quả xét nghiệm Cơ sở Ứng Hòa
Kết quả xét nghiệm Cơ sở Phú Xuyên
Kết quả xét nghiệm Cơ sở Đan Phượng