Kết quả xét nghiệm chất lượng nước nội kiểm các cơ sở tháng 9 năm 2023

Kết quả thử nghiệm nước cơ sở 1 Nguyễn Trãi – Hà Đông – Hà Nội

Kết quả thử nghiệm nước Cơ sở 2 Ba La – Hà Đông

Kết quả thử nghiệm nước Cơ sở 3 Dương Nội – Hà Đông – Hà Nội

Kết quả thử nghiệm nước huyện Phú Xuyên

Kết quả thử nghiệm nước trạm Tân Hội – Đan Phượng

Kết quả thử nghiệm nước trạm Vân Đình – Ứng Hòa

Kết quả thử nghiệm nước trạm Đại Đồng – Phú Xuyên