Kết quả xét nghiệm nội kiểm năm 2022

Kết quả xét nghiệm cơ sở 1 Bà Triệu năm 2022
Kết quả xét nghiệm cơ sở 2 Ba La năm 2022
Kết quả xét nghiệm cơ sở 3 Dương Nội năm 2022
Kết quả xét nghiệm cơ sở Phú Xuyên 2022
Kết quả xét nghiệm cơ sở Đan Phượng 2022
Kết quả xét nghiệm cơ sở Ứng Hòa 2022