Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII

Ngày 15/08/2022, Đảng ủy Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Công ty; các đồng chí cán bộ, lãnh đạo chủ chốt tại các đơn vị thành viên cùng toàn thể Đảng viên đang sinh hoạt, làm việc tại Công ty.

Hội nghị được diễn ra nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong Công ty. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, lãnh đạo các đơn vị tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng tới từng người lao động tại đơn vị, góp phần đưa Nghị quyết hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế- xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe, tìm hiểu các chuyên đề: (1) Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; (2) Nông nghiệp nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (3) Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; (4) Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. 

Có thể khẳng định, để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống cần các yếu tố sau: (1) Khâu tổ chức thực hiện: Quá trình triển khai xây dựng cần sự quyết tâm cao, sự năng động, dám nghĩ dám làm của toàn thể cán bộ, Đảng viên, nhất là vai trò của người đứng đầu cơ sở. (2) Xây dựng mô hình, tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá hiệu quả. (3) Đẩy mạnh tuyên truyền, thường xuyên, toàn diện giúp cán bộ, Đảng viên thông suốt, tích cực thực hiện