Kết quả xét nghiệm chất lượng nước nội kiểm các cơ sở tháng 8 năm 2023

Kết quả thử nghiệm nước Cơ sở 1 Nguyễn Trãi – Hà Đông – Hà Nội

Kết quả thử nghiệm nước cơ sở 2 Ba La – Hà Đông – Hà Nội

Kết quả thử nghiệm nước trạm Đại Đồng – Phú Xuyên

Kết quả thử nghiệm nước trạm Đan Phượng

Kết quả thử nghiệm nước Cơ sở 3 Dương Nội – Hà Đông – Hà Nội

Kết quả thử nghiệm nước trạm cấp nước Liên Bạt – Ứng Hòa

Kết quả thử nghiệm nước Trạm cấp nước Phú Lương Thượng

Kết quả thử nghiệm nước Huyện Phú Xuyên

Kết quả thử nghiệm nước trạm Quảng Nguyên – Ứng Hòa