Kết quả xét nghiệm chất lượng nước nội kiểm các cơ sở tháng 9 năm 2022

Kết quả xét nghiệm Cơ sở 1 Nguyễn Trãi

Kết quả xét nghiệm Cơ sở 2 Ba La

Kết quả xét nghiệm Cơ sở 3 Dương Nội

Kết quả xét nghiệm Cơ sở Ứng Hòa

Kết quả xét nghiệm Cơ sở Phú Xuyên

Kết quả xét nghiệm Cơ sở Đan Phượng