Kết quả xét nghiệm nội kiểm năm 2020

THÁNG 1/2020 – KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CHỈ TIÊU A CƠ SỞ I , II

THÁNG 2/2020 – KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CHỈ TIÊU A CƠ SỞ I , II

THÁNG 3/2020 – KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CHỈ TIÊU A CƠ SỞ I , II

THÁNG 4/2020 – KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CHỈ TIÊU A CƠ SỞ I , II

THÁNG 5/2020 – KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CHỈ TIÊU A CƠ SỞ I , II

THÁNG 6/2020 – KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CHỈ TIÊU A CƠ SỞ I , II

THÁNG 7/2020 – KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CHỈ TIÊU A CƠ SỞ I , II

THÁNG 8/2020 – KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CHỈ TIÊU A CƠ SỞ I , II

THÁNG 9/2020 – KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CHỈ TIÊU A CƠ SỞ I , II

THÁNG 10/2020 – KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CHỈ TIÊU A CƠ SỞ I , II

THÁNG 11/2020 – KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CHỈ TIÊU A CƠ SỞ I , II

THÁNG 12/2020 – KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CHỈ TIÊU A CƠ SỞ I , II