Thông báo tạm ngừng cấp nước từ 8h00″ – 13h00″ ngày 23/10/2020

Thông báo tạm ngừng cấp nước từ 8h00″ – 13h00″ ngày 23/10/2020