Thông báo tạm ngừng cấp nước từ ngày 14-10-2022

Thông báo tạm ngừng cấp nước từ ngày 14/10/2022