Kết quả xét nghiệm chất lượng nước nội kiểm các cơ sở tháng 6 năm 2023

Kết quả xét nghiệm cơ sở 1 Nguyễn Trãi


Kết quả xét nghiệm cơ sở 2 Ba La


Kết quả xét nghiệm cơ sở 3 Dương Nội


Kết quả xét nghiệm cơ sở Phú XuyênKết quả xét nghiệm cơ sở Đan Phượng


Kết quả xét nghiệm cơ sở Ứng Hòa